Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi veriler kişisel veridir. Kişisel verilerin korunması, Send Inbox Mail (Bilsist Yazılım Hizmetleri) ’in en önemli öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Send Inbox Mail (Bilsist Yazılım Hizmetleri) tarafından idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Send Inbox Mail, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Send Inbox Mail Anayasanın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel veri olarak kabul edilen verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel, açık ve meşru amaçlar güderek ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Send Inbox Mail aynı zamanda kanunda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. Muhafaza sonunda veya talep dâhilinde Send Inbox Mail ilgili kişisel veriyi kanunun öngördüğü haller kapsamında yok edecektir.

Send Inbox Mail’ in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Send Inbox Mail ’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.